Wybierz ligę

System rozgrywek

Regulamin Turnieju - Eliminacje Gdynia 2019

I. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROZGRYWEK

1.  Warunkiem uczestnictwa w turnieju jest:

a.   rejestracja zespołu poprzez stronę: http://info-extraliga.pl

b.   Dokonanie opłaty wpisowego w kwocie wyznaczonej przez organizatora.

2.   Maksymalna liczba zgłoszonych zawodników do turnieju to 10 osób, minimalna 6.

3.   Zawodnicy zgłaszający się do udziału w turnieju   muszą mieć ukończone 16 lat oraz dostarczyć zgodę rodziców. Nie wyznacza się górnej granicy wieku.

4.  Zawodnicy występujący w obuwiu niedozwolonym przez organizatora (korki z wkręcanymi kołkami) nie zostaną dopuszczeni do meczu przez sędziego zawodów.

5.  Każdy zawodnik ma obowiązek posiadania przy sobie dokumentu tożsamości lub legitymacji szkolnej, oraz okazania go na wezwanie organizatora lub sędziego (na wniosek drużyny przeciwnej).

6.   Organizator ma prawo wycofać zespół z turnieju za:

a.   nie dokonanie w terminie opłat z tytułu kar

b.   łamanie regulaminu turnieju w sposób rażący

c.    wybitne niesportowe zachowania się zawodników i osób związanych z drużyną, przed, w trakcie i po meczu

d.   3-krotną weryfikację wyniku walkowerem na niekorzyść drużyny

7.   W przypadku wycofania lub wykluczenia zespołu z turnieju  drużynie nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.

8.   W meczach nie mogą brać udziału zawodnicy pod wpływem alkoholu i innych środków odurzających.


II. ZASADY ROZGRYWEK 

1.  Rozgrywki prowadzone są  w formule open, w każdej drużynie występować może nieograniczona ilość zawodników „zrzeszonych”. Oznacza to, że w zespołach mogą występować zawodnicy występujący w najwyższych klasach rozgrywkowych w Polsce.

2.   Mecze odbywać się będą zgodnie z terminarzem ustalonym przez organizatora i dostępnym na oficjalnej stronie internetowej turnieju, która znajduje się  pod adresem:  www.turnieje.extraliga.pl

3.   Rozgrywki prowadzone będą na sztucznej nawierzchni, piłką nr 5 na bramki o rozmiarach 5mx2m.

4.   W zawodach biorą udział dwie drużyny, z których każda składa się z 6 zawodników w tym bramkarz i maksymalnie 4 zawodników rezerwowych.

5.   Przed meczem kapitanowie drużyn, zobowiązani są do udzielenia sędziemu zawodów, informacji na temat obecności  zawodników występujących  w zawodach.

6.    Każdy z zespołów ma obowiązek uczestniczenia w rozgrywkach w jednolitych strojach z numerami na plecach. W przypadku ,gdy obydwa zespoły przystąpią do gry w bardzo podobnych kolorystycznie strojach sędzia zawodów ma prawo poprosić jeden z zespołów do założenia znaczników (drogą losowania).

7.    Strój bramkarza musi wyraźnie odróżniać się od pozostałych zawodników.

8.    Kapitan drużyny zobowiązany jest do posiadania opaski kapitańskiej i noszenia jej na ramieniu w sposób widoczny dla sędziego zawodów.

9.    Kapitan drużyny jest jedyną osobą ,która ma prawo do rozmowy i wyjaśniania swoich wątpliwości z sędzią zawodów w trakcie i po meczu.

10.  Czas trwania meczu: 1x15 minut plus czas doliczony przez sędziego (maks. 1 minuta).

11.  W przypadku gdy drużyna przeciwna nie stawi się na zawody lub spóźni się więcej niż 5 minut, sędzia zawodów odgwizduje walkowera. Zespół, który nie przystąpił do zawodów otrzymuje:

*  -1pkt

*  0:3 w bramkach

12.  Po odbytych zawodach kapitanowie zespołów zobowiązani są do zapoznania się z protokołem meczowym w celu weryfikacji wyniku, strzelców bramek, asystentów oraz kar w postaci kartek nałożonych na poszczególnych graczy podczas meczu.

13.  W turnieju zespół za zwycięstwo otrzymuje 3 punkty, za remis 1 punkt. Nie przyznaje się punktów za przegraną.

14.  O kolejności w tabeli na koniec sezonu decyduje większa liczba punktów. W przypadku zespołów z ta sama ilością punktów o miejscu w tabeli decyduje:

a.   bezpośredni pojedynek,

b.   bilans zdobytych i straconych  bramek,

c.   większa liczba zdobytych bramek,

d.  w przypadku większej ilości niż dwie drużyny z tą samą liczbą punktów, decyduje mała tabelka pomiędzy zainteresowanymi zespołami, uwzględniająca tylko bezpośredni pojedynek.

e.  klasyfikacja fair-play

f.   losowanie


III. PRZEPISY GRY

1.      Wymagana, minimalna liczba graczy potrzebna do rozpoczęcia meczu: 5.

2.   Jeżeli w wyniku otrzymanych kartek w zespole na boisku pozostanie mniejsza liczba zawodników niż 4, drużynie przeciwnej przysługuje walkower 3:0, chyba, że wynik boiskowy jest korzystniejszy dla zainteresowanego zespołu.

3.      Każda z drużyn może przeprowadzić nieograniczona liczbę zmian, dozwolone są zmiany powrotne.

4.      Zmiany zawodników  dokonywane są w dowolnym fragmencie meczu, bez konieczności zgłaszania tego faktu sędziemu zawodów i nie wymagają przerwy w grze. Muszą się jednak odbyć w wyznaczonej strefie (wysokość własnego pola karnego)  i jako pierwszy musi boisko opuścić zawodnik schodzący.

5.      Źle przeprowadzona zmiana skutkuje rzutem wolnym pośrednim dla drużyny przeciwnej.

6.      Zmiana bramkarza każdorazowo musi zostać zgłoszona, a prowadzący zawody sędzia musi zezwolić na jej wykonanie.

7.      Po stracie bramki, gra wznawiana jest ze środka boiska. Wszyscy zawodnicy muszą znajdować się na własnej połowie.

8.      Nie obowiązuje przepis o spalonym.

9.      Rzuty z autu wykonywane są nogą z linii boiska, lub po za nią.

10.  Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie (z wyjątkiem złapania piłki przez bramkarza zagranej od współpartnera, niesportowego czy wulgarnego języka oraz gry wślizgiem na piłkę będąca w posiadaniu i pod kontrolą innego zawodnika) i nie wymagają gwizdka, chyba, że na wniosek drużyny sędzia odsuwa przeciwnika na przepisową odległość.

11.  Odległość przeciwnika od piłki podczas wznawiania gry wynosi 5 metrów.

12.  Jeżeli piłka opuszcza pole gry przez linię bramkową i grę wznawiać będzie drużyna broniąca, piłkę należy ustawić w dowolnym miejscu pola bramkowego i wprowadzić ją nogą poza pole karne.

13.  Rzut karny wykonywany jest z odległości 9 metrów, linia pola karnego.

14.  Dopuszczalna jest gra wślizgiem tylko w przypadku, gdy w otoczeniu nie znajduje się inny zawodnik. O prawidłowości wykonanego wślizgu decyduje sędzia zawodów w oparciu o przepisy PZPN. W przypadku nieprawidłowego wykonania wślizgu sędzia dyktuje rzut wolny pośredni (może ukarać również wykonującego wślizg napomnieniem za przerwanie korzystnej sytuacji do zdobycia bramki). Jeżeli wślizg wykonany jest na nogi przeciwnika, sędzia dyktuje rzut wolny bezpośredni (względnie rzut karny, jeżeli atak ma miejsce w polu karnym) i ze względu na powagę przewinienia, może ukarać zawodnika napomnieniem lub wykluczeniem z gry.

15.  Zawodnicy karani są  kartkami. Zawodnik, który został ukarany czerwona kartką nie może brać udziału w meczu. Dwie żółte kartki oznaczają czerwoną. W przypadku czerwonej kartki, zespół gra w osłabieniu przez 3 minuty (w przypadku straty bramki w osłabieniu, inny zawodnik może dopełnić skład), zawodnik ukarany czerwoną kartką nie może grać do końca spotkania.

16. Czerwona kartka = zawieszenie na 1 mecz, 2 żółte kartki = zawieszenie na 1 mecz.

17.  W pozostałych, nieuregulowanych kwestiach obowiązują przepisy PZPN.

18.  Wszelkie spory wynikające z interpretacji regulaminu rozpatruje komisja dyscyplinarna rozgrywek.


IV. SYSTEM ROZGRYWEK

1.  Rozegrana zostanie multiliga. Turniej w formie ligi, tabeli.

2.  System meczów, każdy z każdym.

 


V. NAGRODY

1. W turnieju nagrodzone zostaną drużyny jak i uczestnicy w indywidualnych kategoriach.

2. Organizator nagrodzi zespoły pamiątkowymi pucharami.

3. Organizator pokryje koszty startu zwycięzcy Eliminacji Gdynia 2019 w turnieju głównym.

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Każdy uczestnik EXTRALIGI zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania niniejszego regulaminu a także do przestrzegania regulaminu turnieju umieszczonego na stronie www.turnieje.extraliga.pl.

2.  Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego regulaminu.

3.  Każdy zawodnik przed przystąpieniem do turnieju powinien poddać się  badaniom lekarskim stwierdzającym jego dobry stan zdrowia lub oświadczyć, że posiada ważne ubezpieczenie NNW, obejmujące ochroną uprawianie amatorskiego sportu. Organizator nie ubezpiecza uczestników rozgrywek.

4.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za następstwa nieszczęśliwych wypadków, w tym: kontuzji i innych uszczerbków na zdrowiu, jakich zawodnicy doznali w trakcie trwania turnieju.

5.  Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe i inny sprzęt  zawodników pozostawiony na obiektach sportowych.

6.  Zawodnicy jak i ich kibice odpowiadają za porządek w miejscu spotkania, przed ,w trakcie i po meczu. Proszeni są o przestrzeganie podstawowych norm kultury osobistej i szacunku  wobec zawodników drużyny przeciwnej, sędziego ,innych kibiców i organizatora.

7.  Zawodnicy zobowiązują się do dbania o czystość w trakcie i po meczu w obrębie swojej strefy wyznaczonej przez organizatora. Organizator lub sędzia ma prawo do egzekwowania   od kapitana zespołu niniejszego zapisu regulaminu.

8.  Sprawy nie ujęte w regulaminie i jego interpretacje rozstrzyga organizator.

Partnerzy

Patronat medialny

Wybierz województwo i miasto